Regulamin Serwisu

Niniejszy Regulamin Serwisu określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego clickweek.pl oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem.

 1. DEFINICJE
  • 1.1 clickweek.pl lub Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Operatora działający w domenie clickweek.pl.
  • 1.2 Gospodarz – Użytkownik oferujący możliwość Rezerwacji pokoju lub obiektu turystycznego poprzez Ogłoszenie skierowane do Gościa za pośrednictwem clickweek.pl.
  • 1.3 Gość – Użytkownik dokonujący Rezerwacji, na podstawie Ogłoszenia zamieszczonego przez Gospodarza za pośrednictwem clickweek.pl.
  • 1.4 Konto – prowadzone przez clickweek.pl dla Użytkownika pod wybraną przez Użytkownika unikalną nazwą – loginem stanowiące zbiór danych Użytkownika i informacji o jego aktywności w Serwisie.
  • 1.5 Ogłoszenie – zamieszczona przez Gospodarza za pośrednictwem clickweek.pl oferta rezerwacji pokoju lub obiektu turystycznego skierowana do Gościa.
  • 1.6 Rezerwacja – rezerwacja pokoju lub obiektów turystycznych oferowanych przez Gospodarzy w konkretnym terminie i na określonych zasadach, której to Rezerwacji dokonuje Użytkownik za pośrednictwem Serwisu.
  • 1.7 Regulamin Gospodarza – Regulamin określający zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego clickweek.pl oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem, skierowany do Gospodarza, regulujący jego prawa i obowiązki, razem z niniejszym Regulaminem Serwisu.
  • 1.8 Transakcja – procedura zawarcia umowy najmu pomiędzy Użytkownikami Serwisu, tj. Gospodarzem i Gościem, którego przedmiotem jest wynajem usług lub produktów oferowanych Gościom przez Gospodarzy.
  • 1.9 Użytkownik– oznacza każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej korzystającą w jakikolwiek sposób z Serwisu, w szczególności podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Serwisu Regulaminem Gospodarza, Polityką Prywatności i Cookies oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik może być Gospodarzem lub Gościem.
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  • 2.1 Operator Serwisu nie dostarcza, nie jest właścicielem, ani też nie kontroluje usług lub produktów oferowanych Gościom przez Gospodarzy. Poprzez stronę https://clickweek.pl/ Operator dostarcza usługę rezerwacji internetowych, poprzez którą dostawcy zakwaterowania, tacy jak hotelarze i właściciele innych obiektów na wynajem, mogą oferować swoje produkty i usługi w zakresie rezerwacji, a Goście mogą korzystać z niej w celu dokonania rezerwacji
  • 2.2 clickweek.pl nie jest stroną jakichkolwiek umów zawieranych pomiędzy Gościem a Gospodarzem. clickweek.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Użytkowników umów zawartych w ramach Transakcji.
  • 2.3 Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu Serwisu i na Politykę Prywatności i Cookies.
  • 2.4 Do właściwego korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
   • a) komputer z dostępem do Internetu,
   • b) aktualna, najnowsza wersja przeglądarki internetowej wspierająca protokół HTTPS,
   • c) dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został podany podczas rejestracji.
  • 2.5 clickweek.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 3. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW
  • 3.1 Gość korzysta z funkcjonalności clickweek.pl dokonując transakcji Rezerwacji jako Użytkownik niezalogowany.
  • 3.2 Utworzenie Konta jest niezbędne do zamieszczenia w Serwisie Ogłoszenia przez Gospodarza, na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie Serwisu oraz w Regulaminie Gospodarza.
  • 3.3 Rejestracja osoby fizycznej w Serwisie clickweek.pl dokonywana jest po podaniu imienia i/lub nazwiska, adresu e-mail, hasła i opcjonalnie (dobrowolnie) innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
  • 3.4 Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu nazwy (firmy, spółki), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z clickweek.pl adresu e-mail i hasła oraz opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
  • 3.5 clickweek.pl zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie przez Użytkownika będzie dobrowolne. W szczególności Gospodarz, zamieszczając Ogłoszenie w Serwisie, będzie zobowiązany do wypełnienia wszystkich wskazanych dodatkowych pól w formularzu, dotyczących opisu obiektu i warunków rezerwacji.
  • 3.6 Korzystanie z Serwisu jest możliwe po akceptacji Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności, wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
  • 3.7 Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Operator tworzy w terminie do 3 dni roboczych od przesłania formularza profil Gospodarza o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika adresowi poczty elektronicznej. Na wskazany przez Gospodarza adres poczty elektronicznej wysyłany jest mail potwierdzający założenie konta w ramach Serwisu, zawierający dane do konta: login i hasło.
  • 3.8 Operator może odmówić rejestracji Konta, w przypadku gdy podane w czasie zakładania Konta dane są niekompletne, nieprawdziwe lub też potencjalny Użytkownik nie był uprawniony do ich podania.
  • 3.9 W momencie otrzymania przez Gospodarza wiadomości mailowej potwierdzającej założenie konta Gospodarza lub też w momencie dokonania rezerwacji przez Gościa, zawarta zostaje umowa świadczenia przez Operatora usługi pośrednictwa w rezerwacji produktów i usług oferowanych Gościom przez Gospodarzy.
 4. ZASADY PRZEPROWADZANIA REZERWACJI
  • 4.1 clickweek.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów najmu pokoju i obiektów turystycznych oferowanych przez Gospodarzy.
  • 4.2 Ogłoszenie pochodzi od Gospodarza, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
  • 4.3 W celu dokonania Rezerwacji, konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zarezerwuj”.
  • 4.4 Po dokonaniu Rezerwacji, Gość otrzyma wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Rezerwacji wraz z określeniem wysokości zadatku, wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
  • 4.5 Warunkiem ostatecznego potwierdzenia Rezerwacji jest wpłata zadatku w ciągu 48 h od dnia złożenia Rezerwacji. Wysokość zadatku będzie każdorazowo indywidualnie określana przez Gospodarza w jego Ogłoszeniu umieszczonym na clickweek.pl.
  • 4.6 Wpłaty zadatku należy dokonać na podany w Rezerwacji numer rachunku bankowego lub poprzez system płatności Paypal.
  • 4.7 W przypadku anulowania Rezerwacji przez Gościa, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, chyba że Gospodarz w swoim Ogłoszeniu zamieszczonym na clickweek.pl określi inne warunki rozliczenia zadatku wpłaconego przez Gościa.
  • 4.8 Płatność pozostałej kwoty Rezerwacji powinna nastąpić najpóźniej w momencie rozpoczęcia korzystania z Rezerwacji, chyba że w Ogłoszeniu zamieszczonym przez Gospodarza określone będą inne zasady płatności pozostałej kwoty Rezerwacji.
  • 4.9 Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia w obiekcie będącym przedmiotem Rezerwacji oraz jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada, a także osób go odwiedzających w okresie korzystania z Rezerwacji.
  • 4.10 Gospodarz jest zobowiązany do zapewnienia profesjonalnej i uprzejmej obsługi, a także warunków do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o Gościu oraz sprawności urządzeń technicznych.
  • 4.11 W każdej chwili Gość może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu Rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Gospodarza o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki.
  • 4.12 Gość jest zobowiązany do poinformowania Gospodarza o opóźnieniu w dotarciu do miejsca objętego Rezerwacją, przy czym to, czy w takiej sytuacji zostanie naliczona opłata jest zależne od Gospodarza i zasad rezerwacji danego obiektu. Goście są zobowiązani do szczegółowego zapoznania się z zasadami funkcjonującymi w danym obiekcie objętym Rezerwacją – dotyczącymi anulowania Rezerwacji, opóźnienia w przyjeździe lub anulowania Rezerwacji.
 5. ZASADY I FORMY PŁATNOŚCI
  • 5.1 Usługi świadczone przez clickweek.pl są bezpłatne dla Gości.
  • 5.2 Odpłatne są jednak usługi świadczone przez Gospodarzy na rzecz Gości. Goście płacą Gospodarzom stosowną kwotę przewidzianą w Rezerwacji usług turystycznych (a także ewentualnie dodatkowe podatki, opłaty lub obciążenia, jeżeli nie są wliczone w cenę i jeżeli są związane z daną Transakcją).
  • 5.3 Wszystkie Ceny przedstawione w Ogłoszeniach są Cenami brutto, a więc zawierają należny podatek VAT.
  • 5.4 Aby otrzymać Fakturę VAT, dane do faktury należy podać przy dokonaniu rezerwacji on-line. Po zaksięgowaniu wpłaty zadatku, a także pozostałej kwoty Rezerwacji, zostanie wystawiona faktura VAT na wpłaconą kwotę.
  • 5.5 Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  • 6.1 Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Operatora Serwisu, chyba że korzystanie z określonej funkcjonalności wymaga spełnienia przez Użytkownika dodatkowych warunków wskazanych przez Operatora.
  • 6.2 Użytkownicy są w szczególności zobowiązani do:
   • a) przestrzegania postanowień Regulaminu Serwisu i przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   • b) korzystania z funkcjonalności oraz narzędzi oferowanych przez Serwis wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami;
   • c) powstrzymania się od działań o charakterze naruszających prawa Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności przez podawanie nieprawdziwych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień, a także od celowego dostarczania danych powodujących przeciążenie bądź nieprawidłowe modyfikowanie danych zawartych w Serwisie.
  • Żaden Użytkownik nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Operatora Serwisu do wykorzystywania, kopiowania, przerabiania lub pobierania jakichkolwiek informacji stanowiących Zawartość Serwisu w jakimkolwiek celu, w szczególności w celu ich odsprzedaży, publikacji lub jakiejkolwiek dystrybucji.
 7. ZASADY UMIESZCZANIA OPINII DO OFERT
  • 7.1 clickweek.pl umożliwia Gościom zamieszczanie opinii o Gospodarzach i świadczonych przez nich usługach. Opinie Gości są opatrywane podpisem (Nickiem) lub innymi danymi Gościa.
  • 7.2 Gość zamieszczając opinię w Serwisie wyraża zgodę na publikację opinii oraz swoich danych. Opinie zamieszczane w Serwisie powinny dotyczyć jedynie profesjonalnej działalności Gospodarczy i świadczonych przez nich na rzecz Gości usług. Poprzez publikację Opinii, Gość oświadcza, że opinia jest prawdziwa i nie ma zamiaru wprowadzenia nikogo w błąd. Niedozwolone jest umieszczanie w opinii jakichkolwiek treści reklamowych lub marketingowych.
  • 7.3 Gość ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane treści. clickweek.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w ramach opinii przez Gości.
  • 7.4 clickweek.pl zastrzega sobie prawo odmówienia opublikowania opinii oraz prawo do  usunięcia opublikowanych opinii, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem Serwisu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
  • 7.5 Poprzez umieszczenie w Serwisie opinii, Gość wyraża zgodę na to, że clickweek.pl ma prawo do korzystania z opublikowanych przez Gości treści w różny sposób, w tym do publicznej prezentacji tych treści, do zmiany ich formatu, umieszczania w reklamach lub w innych dziełach, tworzenia na ich podstawie dzieł pochodnych, promocji i dystrybucji, jak również do zezwalania innym podmiotom na takie działania w ich witrynach internetowych lub na ich platformach medialnych.
 8. PROCEDURA REKLAMACJI
  • 8.1 Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu clickweek.pl, a także wykonaniem usług przez Operatora Serwisu.
  • 8.2 clickweek.pl ponosi odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie Serwisu. Nie odpowiada natomiast za realizację Rezerwacji przez Gospodarza. Poprzez akceptację Regulaminu Serwisu, Użytkownicy oświadczają, że przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, że Gospodarz ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość i realizację Rezerwacji w ramach opublikowanego Ogłoszenia, a ClikWeek.pl nie jest ani sprzedawcą ani dystrybutorem produktów i usług oferowanych przez Gospodarzy na rzecz Gości.
  • 8.3 clickweek.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, błędy lub przerwy w świadczeniu usług pośrednictwa w ramach Serwisu, wynikające pośrednio lub bezpośrednio ze zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej. clickweek.pl nie ponosi również odpowiedzialności za wynikające z okoliczności, którym Operator Serwisu pomimo zachowania należytej staranności nie mógł zapobiec, opóźnienia, błędy lub przerwy w działaniu Serwisu, które wynikają z zakłóceń wykorzystywanego przez Użytkownika połączenia z Internetem, nieleżących po stronie Operatora Serwisu usterek sprzętu, zakłóceń połączeń telekomunikacyjnych, błędów oprogramowania, lub które są skutkiem niedozwolonej ingerencji Użytkowników lub osób trzecich, bądź wynikające z wszelkich innych zakłóceń w działaniu urządzeń czy przerw w dostawie prądu.
  • 8.4 Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora: it@clickweek.pl lub w formie pisemnej na adres Operatora: SUNECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Generała Władysława Sikorskiego 66, 35-304 Rzeszów.
  • 8.5 Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania od Użytkownika. Jeżeli Operator nie udzieli odpowiedzi na reklamację w tym terminie, reklamację uznaje się za uwzględnioną.
  • 8.6 Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo, jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 9. USUNIĘCIE KONTA
  • 9.1 Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez clickweek.pl zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy clickweek.pl usunie konto Gospodarza na jego zgłoszone Serwisowi mailowe żądanie lub w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 poniżej.
  • 9.2 Operator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem i usunąć jego Konto w przypadku, gdy:
   • naruszy on postanowienia niniejszego Regulaminu Serwisu lub, w związku z korzystaniem z Serwisu, naruszy obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestanie dalszych naruszeń.
   • Użytkownik skierował żądanie usunięcia Konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w treści takie żądanie na adres e-mail Operatora. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy wiążącej Użytkownika z Operatorem.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 10.1 W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu Serwisu, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
  • 10.2 Operator, według własnego uznania, może zmieniać, dodawać lub usuwać wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu Serwisu w dowolnym czasie („Zmiany Regulaminu Serwisu„). Gość zostanie powiadomiony o wszelkich Zmianach Regulaminu Serwisu poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu w zakładce Regulamin Serwisu https://clickweek.pl oraz poinformowanie za pośrednictwem adresu E-mail wskazanego przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu Serwisu, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu i natychmiast powiadomić o tym Administratora Serwisu za pośrednictwem poczty e-mail: it@clickweek.pl.
  • 10.3 Do wszystkich Rezerwacji dokonanych przed dniem wprowadzenia nowego Regulaminu Serwisu zastosowanie ma Regulamin Serwisu, który obowiązywał w momencie dokonywania Rezerwacji.
  • 10.4 Wszelkie spory, wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu Serwisu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Operatora Serwisu.
  • 10.5 Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informację dotyczące ww. trybu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl.
  • 10.6 Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu lub z dniem dostarczenia do zaakceptowania Użytkownikowi Serwisu.