Regulamin Gospodarza

Niniejszy Regulamin Gospodarza – razem z Regulaminem Serwisu – określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego clickweek.pl przez Użytkowników będących Gospodarzami, w tym w szczególności usług polegających na możliwości zamieszczania przez Użytkowników Ogłoszeń dotyczących wynajmu pokojów lub obiektów turystycznych w Serwisie clickweek.pl

 1. DEFINICJE
  • 1.1 clickweek.pl lub Serwis –serwis internetowy prowadzony przez Operatora, działający w domenie clickweek.pl.
  • 1.2 Cennik – zestawienie naliczanych przez Operatora Serwisu opłat za usługi świadczone w ramach serwisu clickweek.pl, dostępny w formularzu rejestracyjnym.
  • 1.3 Gospodarz – Użytkownik oferujący możliwość Rezerwacji pokoju lub obiektu turystycznego poprzez Ogłoszenie skierowane do Gościa za pośrednictwem ClickWeek.
  • 1.4 Gość – Użytkownik dokonujący Rezerwacji, na podstawie Ogłoszenia zamieszczonego przez Gospodarza.
  • 1.5 Konto – konto prowadzone przez clickweek.pl dla Użytkownika pod wybraną przez Użytkownika unikalną nazwą – loginem, stanowiące zbiór danych Użytkownika i informacji o jego aktywności w Serwisie.
  • 1.6 Ogłoszenie – zamieszczone przez Gospodarza za pośrednictwem clickweek.pl Ogłoszenie dotyczące możliwości rezerwacji pokoju lub obiektu turystycznego skierowana do Gościa.
  • 1.7 Rezerwacja – rezerwacja pokoju lub obiektów turystycznych oferowanych przez Gospodarzy w konkretnym terminie i na określonych zasadach, której to Rezerwacji dokonuje Użytkownik za pośrednictwem naszego Serwisu.
  • 1.8 Regulamin Serwisu – Regulamin określający zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego clickweek.pl oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem.
  • 1.9 Użytkownik– oznacza każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej korzystającą w jakikolwiek sposób z Serwisu, w szczególności podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem, Polityką Prywatności i Cookies oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik może być Gospodarzem lub Gościem.
  • 1.10 Transakcja – procedura zawarcia umowy najmu pomiędzy Użytkownikami Serwisu – Gospodarzem i Gościem, którego przedmiotem jest wynajem usług lub produktów oferowanych Gościom przez Gospodarzy.
 2. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW
  • 2.1 Użytkownik zainteresowany możliwością zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, może skontaktować się z clickweek.pl poprzez formularz rejestracyjny pod adresem: https://clickweek.pl/formularz/. W ramach informacji zwrotnej, Gospodarz będzie miał możliwość zapoznania się z Regulaminem Gospodarza oraz Cennikiem usług Serwisu.
  • 2.2 Gospodarz może korzystać z funkcjonalności clickweek.pl zakładając Konto w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
  • 2.3 W ramach Formularza Rejestracyjnego, Gospodarz zobowiązany jest do podania wszystkich danych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym jako obowiązkowe oraz akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Gospodarza oraz Regulaminu Serwisu oraz wyrażenia zgód określonych w niniejszym Regulaminie.
  • 2.4 Gospodarz może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
  • 2.5 Utworzenie Konta w clickweek.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Gospodarzem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie Serwisu i Regulaminie Gospodarza. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony. W każdym momencie Gospodarz może zgłosić chęć usunięcia Konta, a clickweek.pl zobowiązuje się do zrealizowania tej prośby w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy pomiędzy Serwisem a Gospodarzem.
  • 2.6 Gospodarz zobowiązuje się do stałego prowadzenia swojego konta w Serwisie oraz niezwłocznej aktualizacji dotyczących go danych, a w szczególności:
   • a) podania informacji dotyczących oferowanych przez niego pokoi lub miejsc noclegowych, ich parametrów, jakości itd.,
   • b) wprowadzenia do clickweek.pl rezerwacji lub ich zmiany dokonanych w innej formie niż poprzez Serwis (np. telefonicznie, pocztę e-mail itd.),
   • c) podawania aktualnych stawek za nocleg,
   • d) udostępniania informacji o liczbie i terminach dostępności miejsce noclegowych.
 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  • 3.1. clickweek.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów najmu pokoju i obiektów turystycznych oferowanych przez Gospodarzy
  • 3.2 Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za wszystkie umowy zawierane za pośrednictwem lub w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności za wszelkie należności publicznoprawne i płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań.
  • 3.3 Gospodarz zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich informacji i materiałów, które mogą być wymagane przez Operatora Serwisu w związku z umową zawieraną lub wykonywaną za pośrednictwem platformy transakcyjnej w Serwisie. Operator clickweek.pl ma prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Gospodarza, jeżeli Użytkownik nie dostarczy w odpowiednim czasie informacji i materiałów wymaganych przez clickweek.pl.
  • 3.4 Poprzez zamieszczenie Ogłoszenia w clickweek.pl, Gospodarz zobowiązuje się, że nie będzie oferował wynajmu pokojów lub obiektów turystycznych prywatnie, bezpośrednio lub za pośrednictwem jakiegokolwiek innego pośrednika, po cenach niższych niż podane na clickweek.pl.
  • 3.5 Gospodarz zobowiązuje się do:
   • a) zapewnienia opisanych w Ogłoszeniu warunków wynajmu pokoju lub obiektów turystycznych;
   • b) zapewnienia bezpieczeństwa pobytu Gościa;
   • c) zapewnienia profesjonalnej i uprzejmej obsługi w zakresie wszystkich świadczonych na rzecz Gościa usług;
   • d) zapewnienia Gościowi możliwości skorzystania z innego pokoju/obiektu turystycznego, jeśli z przyczyn nieleżących po stronie Gościa, skorzystanie przez niego z Rezerwacji będzie niemożliwe lub utrudnione; przy czym oferta zastępcza powinna odpowiadać swoimi warunkami co najmniej warunkom z Rezerwacji;
   • e) dokonania rozliczenia z Gościem poprzez wystawienie odpowiedniego dokumentu księgowego potwierdzającego realizację usługi na rzecz Gościa (faktura, paragon, itp.).
 4. ZASADY I FORMY PŁATNOŚCI
  • 4.1 Usługi świadczone przez clickweek.pl na rzecz Gospodarzy są odpłatne. Szczegółowe warunki i zasady płatności zostały przedstawione w Cenniku.
  • 4.2 Wszystkie ceny przedstawione w Ogłoszeniach są cenami brutto, a więc zawierają należny podatek VAT, chyba że w Ogłoszeniu lub w mailu potwierdzającym rezerwację określono inaczej.
  • 4.3 Płatność za korzystanie z clickweek.pl przez Gospodarza będzie rozliczana na podstawie faktury VAT wystawianej co miesiąc w terminie 7 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca.
  • 4.4 Wynagrodzenie określone powyżej będzie uwzględniony należny w dniu wystawienia faktury podatek VAT oraz będzie płatne przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od dnia doręczenia Gospodarzowi prawidłowo wystawionej faktury.
  • 4.5 Gospodarz niniejszym upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu Gospodarza oraz na przesyłanie ich drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 5. ZASADY ZAMIESZCZANIA I EDYCJI OGŁOSZENIA
  • 5.1 Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Gospodarza, wypełnienia przez Gospodarza odpowiedniego formularza rejestracyjnego i utworzenia Konta.
  • 5.2 Poprzez zamieszczenie Ogłoszenia i akceptację niniejszego Regulaminu Gospodarz oświadcza, że posiada tytuł prawny do pokoi na wynajem lub obiektów turystycznych, będących przedmiotem Ogłoszenia skierowanego do Gości za pośrednictwem clickweek.pl.
  • 5.3 W treści Ogłoszenia – zarówno w jej opisie, jak i w dołączonych do Ogłoszenia zdjęciach – Gospodarz nie może zamieszczać żadnych danych kontaktowych, tj. adresów
   e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Dane te powinny być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w Formularzu Rejestracyjnym. clickweek.pl zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w swojej treści, zamiast w formularzu rejestracyjnym mogą być usunięte.
  • 5.4 Minimalny okres emisji Ogłoszenia to jeden miesiąc.
  • 5.5 W okresie emisji Ogłoszenia Gospodarz może zgłaszać chęć modyfikacji treści Ogłoszenia i jego parametrów, a także chęci usunięcia Ogłoszenia..
  • 5.6 clickweek.pl zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu dokonania aktualizacji Ogłoszenia w terminie 1 dnia roboczego od momentu otrzymania pełnej informacji od Gospodarza o aktualizacji Ogłoszenia.
  • 5.7 Operator ma prawo do usunięcia lub podjęcia decyzji o braku publikacji Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
   • a) powszechnie uznane za obraźliwe,
   • b) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
   • c) naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
   • d) wprowadzające w błąd lub niezgodne ze stanem rzeczywistym,
   • e) szkodzące dobremu imieniu lub renomie clickweek.pl.
  • 5.8 Operator ma także prawo do usunięcia lub podjęcia decyzji o braku publikacji Ogłoszenia, jeżeli poweźmie informację o tym, że:
   • a) Gospodarz nie realizuje lub realizuje w sposób niewłaściwy obowiązki wynikające z Regulaminu lub Ogłoszenia,
   • b) Gospodarz w jakikolwiek sposób naraził na szkodę Użytkownika, który skorzystał z Ogłoszenia,
   • c) Goście, którzy skorzystali z usług Gospodarza wystawili negatywne opinie za świadczone przez niego usługi, a opinie te są możliwe do zweryfikowania.
  • 5.9 clickweek.pl nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, ani też za realizację obowiązków Użytkowników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  • 6.1 Wszystkie pliki i materiały zamieszczane w Serwisie przez Gospodarzy są własnością tych Użytkowników, a Gospodarz oświadcza, że ich publikacja nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich.
  • 6.2 Gospodarz oświadcza, że posiada majątkowe i osobiste prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Operatora w ramach Serwisu clickweek.pl na potrzeby zamieszenia Ogłoszenia w Serwisie, w tym na ich automatyczną modyfikację przez Operatora Serwisu, a także na dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek zdjęć, w tym również wykorzystywania ich w części lub w całości oraz łączenia z innymi utworami (np. w celu tworzenia miniatur zdjęć, dodawania oznaczenia Serwisu).
  • 6.3 Gospodarz, zamieszczając w Ogłoszeniu za pośrednictwem Serwisu jakiekolwiek zdjęcia, udziela Operatorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie tych materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
   • a) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   • b) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 7.1 W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu Gospodarza zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu, a także przepisy polskiego prawa.
  • 7.2 Operator, według własnego uznania, może zmieniać, dodawać lub usuwać wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu Gospodarza w dowolnym czasie („Zmiany Regulaminu Gospodarza„). Gospodarz zostanie powiadomiony o wszelkich Zmianach Regulaminu Gospodarza poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu
   w zakładce Regulamin Gospodarza https://clickweek.pl oraz za pośrednictwem adresu E-mail wskazanego przez Użytkownika. Jeśli Gospodarz nie akceptuje zmiany Regulaminu Gospodarza, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu i natychmiast powiadomić o tym Administratora Serwisu za pośrednictwem poczty e-mail: it@clickweek.pl
  • 7.3 Do wszystkich Rezerwacji dokonanych przed dniem wprowadzenia nowego Regulaminu Gospodarza zastosowanie ma Regulamin Serwisu oraz Regulamin Gospodarza, które obowiązywały w momencie dokonywania Rezerwacji.
  • 7.4 Wszelkie spory, wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby/miejsca zamieszkania Operatora Serwisu.
  • 7.5 Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informację dotyczące ww. trybu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl.
  • 7.6 Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu lub z dniem dostarczenia do zaakceptowania Użytkownikowi Serwisu.