Polityka Prywatności i Cookies

Nasza polityka prywatności i cookies zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników, oraz wykorzystywania plików cookies na stronie http://www.clickweek.pl/.

 1. Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników

Mając na uwadze treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej „RODO”) wskazujemy, że niniejsza Polityka Prywatności i Cookies zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym clickweek.pl.

Administratorem Twoich danych osobowych jest SUNECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Generała Władysława Sikorskiego 66, 35-304 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS: 0000474211, REGON: 180822308, NIP: 8133671648, (dalej „Administrator”).

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować:

 1. telefonicznie: 733 100 383
 2. pod adresem e-mail: it@clickweek.pl
 3. w siedzibie pod adresem: ul. Sikorskiego 66, 35-304 Rzeszów

Administrator stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych. Jako administrator danych osobowych dbamy, aby dane osobowe użytkowników naszego serwisu internetowego przetwarzane były zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz RODO.

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu:

 1. zarejestrowania Twojego konta, zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, a także dokonania rezerwacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Gospodarza;
 2. otrzymywania newslettera – czyli informacji o nowościach i promocjach, w przypadku zapisu do newslettera;
 3. prezentowania spersonalizowanych reklam lub udzielania rabatów.

Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowił przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Administratora usług na Twoją rzecz.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz okres czasu ich przetwarzania

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym, w celu archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania o zagrożeniach dla Twojej prywatności (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. zawarcia i wykonania umowy, oraz spełnienia związanych z tym zobowiązań podatkowych – kiedy rejestrujesz u nas konto lub coś kupujesz (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. wysyłania newslettera – w przypadku zapisu do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz gdy kupiłeś u nas produkt (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań oraz wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań oraz dokonanych zakupów – w celu przyznania Ci rabatu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli okaże się to konieczne z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), a  w szczególności w celach:

 1. marketingu produktów i usług Administratora;
 2. związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów, także badaniem Twojej satysfakcji ze świadczonych usług.

W innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czas:

 1. spełniania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu stosownych terminów przedawnienia;
 2. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego;
 3. zawarcia i wykonania umowy – kiedy rejestrujesz u nas konto lub coś kupujesz – do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wykonania umowy;
 4. wysyłania Ci newslettera – do czasu utraty przydatności danych osobowych, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na otrzymywanie ww. treści, lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 5. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 6. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań oraz dokonanych zakupów – w celu przyznania Ci rabatu – do czasu utraty przydatności danych osobowych, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na przetwarzanie danych w powyższym celu.
 • Profilowanie danych osobowych oraz ich przetwarzanie w sposób zautomatyzowany

W celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy i informacji o naszych usługach lub współpracujących z nami podmiotów, będziemy przetwarzać Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilować – co nie będzie wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych pozwala nam ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez nas usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu możemy tworzyć spersonalizowaną reklamę.

Ponadto, jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś na to zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany oraz je profilować, aby przyznawać Ci określone rabaty. Będzie to dotyczyć takich danych, jak informacje o dokonanych zakupach, ich cenie, rodzaju i częstotliwości. Ten rodzaj przetwarzania może to wywołać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać, ponieważ może skutkować zaoferowaniem Ci niższych cen naszych produktów lub usług.

Masz prawo odwołania się od decyzji przyznającej Ci rabat. W tym celu, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego powyżej i poinformuj nas, że nie chcesz już otrzymywać rabatów, a decyzja o przyznaniu Ci rabatu zostanie cofnięta.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia (np. firma świadcząca dla nas usługi hostingowe, biuro księgowe) a także inni nasi podwykonawcy. Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być hotele lub obiekty noclegowe należące do użytkowników naszego serwisu internetowego.

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Możemy jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili możesz zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

 1. Twoje uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na podstawie przepisów RODO przysługują Ci określone uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie;
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, możesz także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali;
 7. przetwarzamy Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji przestaniemy przetwarzać dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Pliki Cookies
 10. Informujemy, że nasz serwis internetowy korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 11. Rozpoczynając korzystanie z naszego serwisu internetowego, poprzez aktywację przycisku “Akceptuj”, akceptujesz umieszczenie plików cookies na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie).
 12. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika lub osób trzecich.
 13. Informujemy o możliwości umieszczenia na urządzeniu użytkownika i osób trzecich plików trwałych lub tymczasowych.
 14. Wykorzystujemy pliki cookies w celach:
  1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego;
  2. statystycznym;
  3. przystosowania naszego serwisu internetowego do Twoich preferencji.
 15. Wykorzystujemy dwa rodzaj plików cookies: tymczasowe (sesyjne) oraz stałe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Z kolei pliki stałe pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
 16. Korzystamy z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w naszym serwisie internetowym oraz sposobu korzystania z tego serwisu. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 17. Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera, w celu analizy pracy systemu informatycznego, informacje dotyczące urządzenia, którego użytkownicy używają, łącząc się z platformą, tj. o typie urządzenia i przeglądarki, z jakiej korzysta użytkownik, o IP komputera użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 18. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek internetowych możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, usunąć zainstalowane pliki cookie, a także zablokować instalowanie ich w przyszłości. Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem z naszego serwisu internetowego.
 19. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), okres przechowywania przez nas plików cookies wynosi pięć lat.
 20. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia  01.06.2019 roku. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione drogą mailową lub udostępnione w naszym serwisie internetowym.